Zasady przygotowania konstrukcji do cynkowania ogniowego

Na podstawie normy PN-EN ISO 14713

Jak przygotować konstrukcję do cynkowania ogniowego?

1. Obszerne wskazówki dotyczące projektowania konstrukcji do cynkowania ogniowe znaleźć można w normie
PN EN-ISO 14713.

2. Wszelkie wewnętrzne  usztywnienia w postaci wspawanych węzłówek usztywniających belkę, powinny mieć obcięte narożniki, a wewnętrzne naroża powinny być nawiercone w celu swobodnego przepływu cynku.

1 2

3. Kątowniki wewnętrzne w konstrukcjach kratowych należy wspawywać w ten sposób, by została wolna przestrzeń pomiędzy belką nośną a kątownikami wzmacniającymi, tak by zapewnić swobodny przepływ cynku. Taki układ konstrukcji ułatwi przepływ cynku, ograniczy możliwość zbierania się popiołu na powierzchni i tworzenia się pustek powietrznych, które mogłyby powodować niedocynkowania.

3

4. W konstrukcjach rurowych należy przewidzieć otwory odpowietrzające i spustowe dla wszystkich przestrzeni zamkniętych, poprzez nawiercenie otworów lub wycięcia w profilu w kształcie litery V.
Należy przewidzieć kierunkowość otworów ściekowych i odpowietrzających, tak by znajdowały się po przeciwnych stronach na dole i na górze.

4 5


5. 
W zamkniętych przestrzeniach rurowych przy stosowaniu wzmocnień wewnętrznych profilu, w postaci wspawanych blach, należy przewidzieć przepływ płynów technologicznych w narożach i zapewnić swobodny przepływ płynów proporcjonalnie do wypełnianej objętości.

6

6. Należy unikać projektowania konstrukcji, w których dwie płaszczyzny miałyby na siebie zachodzić.
W przypadkach, kiedy wykonanie konstrukcji z nakładającymi się płaszczyzn jest konieczne, należy bezwzględnie nawiercić powierzchnię styczną utworzoną przez nałożenie na siebie dwóch płaszczyzn blachy, pod warunkiem, że powierzchnia styczna przekracza 70 cm2 ale jest mniejsza niż 400 cm2.

7 8

7. Poniżej przedstawione zostały przykłady wykonania podstawy słupa, w zależności od użytego profilu, z prawidłowym rozwiązaniem wzmocnienia, zapewniającym swobodny przepływ cynku.

9 10 11

8. W celu uniknięcia wypaczeń i deformacji na elementach wykonanych z blachy, należy stosować przegięcia w postaci “kopertowania” lub przetłoczeń.
Ponadto elementy do cynkowania należy projektować w miarę możliwości symetrycznie z zachowaniem symetrii względem osi “X” i “Y”.

12

9. Przy konstrukcjach zbiorników należy przewidzieć otwory o odpowiedniej wielkości i zapewnić prawidłową kierunkowość otworów oraz przewidzieć przepływ płynów technologicznych wewnątrz zbiornika zapewniający swobodny przepływ płynów proporcjonalnie do wypełnianej objętości.

13

DOSTARCZAJĄC KONSTRUKCJE DO CYNKOWANIA ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:

1. Właściwie zaprojektowaną konstrukcję do cynkowania ogniowego.
2. Odpowiednią stal do cynkowania ogniowego.
3. Wymiary elementu stosowne do wielkości wanny cynkowniczej.
4. Zapewnij otwory technologiczne – odpowietrzające i spustowe.
5. Przygotuj uchwyty lub otwory do zawieszenia elementu.
6. Dostarczaj konstrukcje nie zanieczyszczone farbą, olejem, silspawem, itp.
7. Zapewnij dodatkowy luz dla części ruchomych typu zawias, itp.
8. Sprawdź szczelność spawów – unikniesz późniejszych wycieków kwasu.
9. Wykonuj konstrukcje z materiału o zbliżonej grubości ścian.
10. Unikaj konstruowania powierzchni stycznych.
11. Miejsca, które nie mają być ocynkowane (np. połączenia gwintowane, połączenia pasowane, miejsca przygotowane do późniejszego spawania lub inne pow.) zabezpiecz trwale przed ocynkowaniem np. farbą dwuskładnikową najlepiej na 48 godz. przed procesem cynkowania ogniowego

Niniejsze warunki określają ogólne zasady przygotowania konstrukcji stalowych do cynkowania ogniowego (zanurzeniowego w stopionym cynku).
Dostosowanie konstrukcji stalowych do przedstawionych warunków zapewni prawidłowe wykonanie powłoki cynkowej, zmniejszając ryzyko uszkodzenia konstrukcji i usprawni obsługę klientów.

Ocynkownia GILLMET Sp. z o.o. dysponuje wanną cynkowniczą o wymiarach roboczych :

długość 7500 mm
szerokość 1500 mm
głębokość 3200 mm

co umożliwia cynkowanie konstrukcji o wymiarach :
7400 mm x 1400 mm x 3000 mm

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach  PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P).

Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%,

Zawartość krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%, gdyż wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina – powłoka cynkowa staje się matowo-szara i chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha.

W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu:

Esi = Si+2,5xP       

Si – procentowa zawartość krzemu w stali
– procentowa zawartość fosforu w stali

Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si).

2. Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny mieć taki kształt, by umożliwić kąpieli swobodny dostęp do wszystkich przestrzeni zarówno otwartych jaki i wewnętrznych, i następnie zapewnić swobodny odpływ.

3. Na etapie projektowania należy uwzględnić przede wszystkim:

  • wymiary wanny cynkowniczej,
  • ilość i wielkość otworów technologicznych,
  • możliwość wystąpienia odkształceń termicznych

4. W zależności od użytych profili, należy wykonać otwory odpowietrzające i ściekowe według wielkości i ilości otworów przedstawionych w tabeli:

Wymagane wielkości otworów odpowietrzających i ściekowych:

Wymiary profilu zamkniętego mniejsze niż: [mm]

Minimalna średnica otworów na końcach profilu dla liczby otworów [mm]

t1

t2

t3

1

2

3

15

15

20x10

8

20

20

30x15

10

30

30

40x20

12

10

40

40

50x30

14

12

50

50

60x40

16

12

10

60

60

80x40

20

12

10

80

80

100x10

20

16

12

100

100

120x80

25

20

12

120

120

160x80

30

25

20

160

160

200x120

40

25

20

200

200

260x140

50

30

25

5. Dostarczane konstrukcje powinny posiadać dodatkowo otwory lub uchwyty technologiczne umożliwiające podwieszenie go na drucie do urządzeń transportowych.

6. Elementy do cynkowania nie mogą posiadać na powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej przed cynkowaniem poprzez odtłuszczanie i trawienie, np. farb, lakierów, silspawu, smoły, smarów, żużla spawalniczego itp. Zanieczyszczenia te utrudniają tworzenie się powłoki cynkowej i powinny zostać usunięte przez Zleceniodawcę, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo – ściernej.

7. W przypadku występowania powierzchni stycznych utworzonych przez zespawanie szczelną i ciągłą spoiną dwóch płaszczyzn, której powierzchnia przekracza 70 cm2 ale jest mniejsza niż 400 cm2, to należy tę przestrzeń otworzyć przez nawiercenie otworu.  W przypadku gdy powierzchnia taka miałaby przekraczać 400 cm2, to należy zapewnić odstęp co najmniej 3 mm pomiędzy zachodzącymi na siebie płaszczyznami oraz zapewnić dopływ i odpływ wszelkich cieczy.

8. Elementy przeznaczone do cynkowania powinny być skonstruowane z materiału o zbliżonej grubości. Iloraz maksymalnej grubości ścianki elementu do minimalnej nie powinien przekroczyć wartości 5. W innym przypadku należy przewidzieć oddzielnie elementu, tak by cynkować osobno części elementu, w których iloraz grubości nie będzie przekraczał wartości 5.

9. Jeżeli w konstrukcji występują naprężenia hutnicze lub spawalnicze, to w wyniku cynkowania ogniowego może doprowadzić do deformacji kształtu w postaci zwichrowania, skrzywienia lub pęknięcia. Ocynkownia GILLMET Sp. z o.o. nie ma na to wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

10. W przypadku występowania stałych połączeń ruchomych typu: zawiasy, przeguby, tuleje itp., należy zapewnić luz min. 3 mm, gdyż w innym przypadku mogą zostać unieruchomione.

11. Należy unikać szczelin, wnęk i dziur w spoinach, z których w trakcie procesu cynkowania mogą gromadzić się resztki kwasu, topnika oraz popiół powodując po cynkowaniu rdzawe wycieki z tych miejsc lub niedocynkowania. GILLMET Sp. z o.o. nie ma na to wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

12. Gwinty, zawiasy, miejsca późniejszego spawania lub inne części elementów stalowych, które mają być zabezpieczone przed ocynkowaniem, należy zabezpieczyć farbą dwuskładnikową lub odpowiednimi środkami gwarantującymi trwałe związanie z podłożem stalowym.

UWAGA:

1. Zabezpieczenie w/w miejsc nie gwarantuje 100% zabezpieczenia przed cynkowaniem i wymaga dodatkowego czyszczenia po procesie cynkowania ogniowego.

2. W przypadku elementów świeżo zabezpieczonych, czas realizacji usługi cynkowania ze względu na utwardzanie się warstwy farby dwuskładnikowej, może wydłużyć się do 48 godzin tz. o czas wyschnięcia powłoki malarskiej

UWAGA!

Transport ocynkowanego materiału

W okresie zimowym ze względu na stosowanie soli do odśnieżania i odmrażania nawierzchni drogowych – ocynkowane konstrukcje należy przewozić samochodem z zakrytą częścią ładunkową, np. pod plandeką – jako zabezpieczenie przed „białą korozją cynku”.

Za powstanie białej korozji na ocynkowanych detalach firma GILLMET Sp. z o.o. nie odpowiada. Tym bardziej z przyczyny niewłaściwego zabezpieczenia przed zasoleniem ocynkowanych detali podczas transportu w okresie zimowym nie odpowiadamy.

Pytania techniczne:

+48 505 044 707

Kontakt

tel +48 510 118 905
tel +48 505 044 707
tel +48 505 044 905
mail [email protected]

Zobacz jak przygotować drobne elementy

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Cynkownia Ogniowa

Gillmet Sp. z o.o.
ul. Jabłowska 25
83-200 Starogard Gdański